REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO

DUETFIGHTNIGHT.COM

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Węglowej 1h.  NIP 9571078916, REGON: 361651893 za pośrednictwem serwisu internetowego www.duetfightnight.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1. DEFINICJE.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, którą Użytkownik wykonuje samodzielnie.

Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.duetfightnight.com oraz ppv-dfn.com

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługodawca – KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Węglowej 1h.  NIP 9571078916, REGON: 361651893.

Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń, połączeń internetowych o parametrach opisanych w §6 Wymagania techniczne, za których niespełnienie przez Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności.

Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkownikó Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu za co nie ponosi odpowiedzialności.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

DUETFIGHTNIGHT.COM nie odpowiada za listy walk, które będą transmitowane oraz związany z nią dobór zawodników uczestniczących w danej Gali, a także ich (zawodników) zmiany, w szczególności zmiany wynikające z powodu siły wyższej oraz innych czynników od niej niezależnych.

§3. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

Formularz kontaktowy

Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku z wyjątkiem zaplanowanych przerw technicznych oraz awarii systemu.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

§4. DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW CYFROWYCH WCHODZĄCYM W SKŁAD SERWISU.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie aktualnych oraz przyszłych Treści cyfrowych wchodzących w skład serwisu, stanowią ofertę zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która następuje po uiszczeniu wymaganej przez Usługodawcę płatności przez Użytkownika.

Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w trakcie trwania sprzedaży Treści cyfrowych za wyjątkiem okresów, w którym realizowane są przerwy serwisowe serwisu oraz usuwane jego awarie.

Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na dostarczanie Treści cyfrowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego przy każdej Treści cyfrowej, prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie prawidłowe dokonanie płatności wybraną przez siebie metodą, po której poprawnej autoryzacji uzyskuje automatyczny dostęp do pełnej zawartości Serwisu.

Następnie Usługodawca zamieszcza w Serwisie, na koncie użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

Użytkownik dokonuje płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności

Usługodawca informuję Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

§5. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą urządzeń połączonych z siecią Internet połączeniem o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps (zalecane 10 Mbps).

Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej.

Komputery PC

Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści.

Minimalne wymagania sprzętowe:

procesor min. 1,6GHz

pamięć RAM min. 8GB

połączenie internetowe stałe minimum 12 Mbps

System operacyjny:

Microsoft Windows w wersji Windows 7 lub nowszej

Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy)

karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo

Minimalne parametry przeglądarki internetowej:

włączona obsługa plików “cookies”

włączona obsługa Java Script

Mozilla Firefox 49+

Google Chrome 35+

Video HTML5

Urządzenia mobilne

Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści

Minimalne wymagania sprzętowe:

telefon wspierający technologię video html5

połączenie stałe WiFi o przepustowości minimum 12 Mbps

§6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU.

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z wadliwą realizacją umowy zawartej z Usługodawcą.

Usługodawca rekomenduje, aby reklamacje w związku z realizacją umowy były składane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi treści cyfrowej.

Reklamacja może być złożona za pomocą formularza kontaktowego. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz w miarę możliwości dołączyć materiały, które pomogą zweryfikować zgłoszenie.

Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w tej samej formie w jakiej Użytkownik złożył reklamację.

Reklamacje nie przysługują na niesatysfakcjonujący dla Użytkownika wybór treści elektonicznych dokokonany przez Usługodawcę.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi treści cyfrowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy – w przypadku Treści płatnych pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi co zostanie każdorazowo zweryfikowane przez Usługodawcę. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia woli za pośrednictwem formularza kontaktowego

Bieg terminu, od którego biegnie czas na odstąpienie od zawartej umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik lub innego, jeżeli Użytkownik złoży takie żądanie.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§9. ROZWIĄZANIE UMOWY.

Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§10. DZIAŁANIA ZABRONIONE I SPRZECZNE Z REGULAMINEM.

Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania bez pisemnej zgody Usługodawcy Treści Cyfrowych wytworzonych przez Usługodawcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez transmisje (streaming), retransmisje, udostępnianie oraz przesyłanie za pośrednictwem portali zewnętrznych, programów komputerowych lub innego rodzaju aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, jakichkolwiek Treści Cyfrowych udostępnionych oraz wytworzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące zarówno w całości jak i w części.

Usługodawca oświadcza, że stale monitoruje sieć internetową w zakresie nieautoryzowanego udostępniania przez podmioty zewnętrzne wytworzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące Treści Cyfrowych objętych jego prawami autorskimi.

W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę nieautoryzowanego udostępniania Treści Cyfrowych przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zablokowania wykupionej przez niego licencji. Użytkownik nie jest uprawiony do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za licencję, która została zablokowana przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.

W przypadku stwierdzenia działań opisanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu Usługodawca podejmie wszelkie dostępne kroki prawne w celu ochrony przysługujących mu praw, w szczególności poprzez zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez dany podmiot zewnętrzny oraz dochodzenie od podmiotu zewnętrznego wobec, którego stwierdzono nieautoryzowane przez niego udostępnianie Treści Cyfrowych produkowanych przez Usługodawcę odszkodowania za poniesioną przez Usługodawcę szkodę na zasadach ogólnych wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU PRZEZ NIEGO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Węglowej 1h.  NIP 9571078916, REGON: 361651893

Administrator prowadzi serwis internetowy pod adresem DUETFIGHTNIGHT.COM zwany dalej Serwisem.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Serwisu Internetowego.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu DUETFIGHTNIGHT.COM.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partneró

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony duetfightnight.com.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@duetfightnight.com lub adres korespondencyjny KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Węglowej 1h.

ZASADY ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

ORGANIZATORREGULAMIN SERWISU PPV-DFN.COM

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916, REGON 361651893, KRS0000560904, adres poczty elektronicznej:  kontakt@duetfightnight.com
 2. DEFINICJE
  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu ppv-dfn.com
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez ……………….. weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916 w maksymalnej kwocie 20PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej ppv-dfn.com.
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie  ppv-dfn.com oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych tpay.com. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu tpay.com. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie ppv-dfn.com/regulations.
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie ppv-dfn.com/regulations
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu tpay.com. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system.
  2. KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916 nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie tpay.com.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych ppv-dfn.com.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie ppv-dfn.com/regulations, oraz w siedzibie firmy KASZUBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI sp. z o.o. z siedzibą Kartuzy, ul. Węglowa 1h NIP 9571078916.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu ppv-dfn.com lub jego awarii
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie ppv-dfn.com .
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od ppv-dfn.com.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem kontakt@duetfightnight.com
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.